JOBS

ตำแหน่งงาน


รับสมัครผู้บริหาร/ผู้จัดการ ประจำโซน
(บางบ่อ / สมุทรปราการ,สมุทรสาคร / ระยอง)


รายละเอียดงาน

1. งานวางแผนบริหารงานบุคคล โดยบริหารงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2. งานคัดเลือกและสรรหา โดยวางแผนอัตรากำลังคน วิธีการสรรหา การคัดเลือก และจัดทำ JD เพื่อให้ได้พนักงานตรงตาม Spec. และทันเวลา
3. งานบริหารงานด้านการทำค่าจ้างค่าแรงสวัสดิการ ให้สำเร็จลุล่วง ให้ทันเวลาที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
4. งานพัฒนาและฝึกอบรม โดยการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม ดูการปฎิบัติตามข้อกฏหมาย พรบ.ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถของบุคลากร และปฎิบัติตามที่ข้อกฎหมายกำหนด
5. งานบริหารพนักงานสัมพันธ์ โดยทบทวนระเบียบข้อบังคับ ปรับปรุงสวัสดิการ แก้ไขปัญหาข้อพิพาท เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร และถูกต้องตามกฏหมาย
6. งานพัฒนาองค์การด้านกลยุทธ์ โดยบริหารการจัดการโดยให้คำปรึกษาต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
7. งานบริการรับ-ส่งเอกสาร โดยบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถรับ-ส่งเอกสารได้ทันเวลา และเกิดความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานต่างๆ
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1.เพศ : ชาย , หญิง
2.อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
3.ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
5.มีความมุ่งมั่นตั้งใจ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ไม่ทิ้งงาน
6.สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี
7.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
8.หากมีประสบการณ์ด้านโปรแกรม Tiger หรือ Business plus จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ปริญญาตรี การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. สามารถใช้โปรแกรม Tiger soft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เคยผ่านงาน หรือได้รับการอบรมหลักสูตรจ.ป.วิชาชีพ หรือได้รับวุฒิบัตร Professional Safety Officer จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
5. มีความรู้ในระบบคุณภาพ ISO 9000
6. มีความรู้ด้านกลยุทธ์งานพัฒนาองค์กร เช่น SWOT,KPI,COMPETENCY,JOB DESCRIPTION ฯลฯ
7. มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
8. มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
9. มีความรู้ด้านพระราชบัญญัติส่งเสริมคนพิการ
10. มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
11. มีความรับผิดชอบ
12. สามารถย้ายที่อยู่ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยบริษัทจัดที่พักให้

สวัสดิการ

1.โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี
2.สิทธิ์วันลา ตามกฏหมายกำหนด
3.เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจ
4.สังสรรค์ประจำปี
5.ชุดฟอร์มพนักงาน
6.ที่พักฟรี

tags

  • รับจัดหางาน,หางานด่วน,รับจัดหาแรงงาน,จัดหางานให้คนหางานในประเทศ,หาตำแหน่งงานด่วน,รับสมัครงาน,บริษัทหางาน,รับคนงาน,ตำแหน่งงานว่าง,หางานฉะเชิงเทรา,หางานสมุทรปราการ,หางานสมุทรสาคร,หางานลำลูกกา,หางานบางบัวทอง,หางานระยอง,หางานชลบุรี,หางานกาญจนบุรี,หางานนครราชสีมา,ว่างงานฉะเชิงเทรา,ว่างงานสมุทรปราการ,ว่างงานสมุทรสาคร,ว่างงานลำลูกกา,ว่างงานบางบัวทอง,ว่างงานระยอง,ว่างงานชลบุรี,ว่างงานกาญจนบุรี,ว่างงานนครราชสีมา,ทำงานฉะเชิงเทรา,ทำงานสมุทรปราการ,ทำงานสมุทรสาคร,ทำงานลำลูกกา,ทำงานบางบัวทอง,ทำงานระยอง,ทำงานชลบุรี ทำงานกาญจนบุรี,ทำงานนครราชสีมา,จัดหางานฉะเชิงเทรา,จัดหางานสมุทรปราการ,จัดหางานสมุทรสาคร,จัดหางานลำลูกกา,จัดหางานบางบัวทอง,จัดหางานระยอง,จัดหางานชลบุรี,จัดหางานกาญจนบุรี จัดหางานนครราชสีมา,สมัครงานฉะเชิงเทรา,สมัครงานสมุทรปราการ,สมัครงานสมุทรสาคร,สมัครงานลำลูกกา,สมัครงานบางบัวทอง,สมัครงานระยอง,สมัครงานชลบุรี,จัดหางานกาญจนบุรี,จัดหางานนครราชสีมา